Изкуство

Изкуството има двойна функция. Първо, то представлява отличен начин за включване на мигрантите в развлекателни дейности, като същевременно с това може да изгради основата на една кампания. Второ, изкуството е един от най-въздействащите инструменти върху емоциите на аудиторията, което помага да се намери общото между мигрантите и приемащата общност.

Силата на изкуството и културата да изгражда мостове между новодошлите и местните жители е неоспорима. Важно е обаче да се признаят ограничаващите характеристики и да се приеме критичен и открит подход.

Организацията RISE, публикува статия, със заглавие 10 неща, които трябва да имате предвид, ако сте художник – не от общността на бежанците и търсещите убежище – желаещи да работят с нашата общност. В тази статия организацията предупреждава хората на изкуството да се замислят, преди да се включат в поредния арт проект като „ресурс за удоволетворяване на нечии артистични амбиции и хрумвания”: необходим е критичен подход, който да отчита влиянието на силните, дисбалансите и изходните позиции в изкуството.

Проектът CLARINET силно вярва в силата, с която изкуството трябва да достигне до хората. По тази причина в 8-те региона, участващи в проекта, ще се проведат 8 артистични работилници, които могат да се използват в местни публични комуникационни кампании за позитивно разказване на истории за миграция. Тези дейности ще започнат с Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM, Биенале за млади творци от Европа и Средиземноморието), една международна мрежа съставена от 52 члена от 18 държави, включваща културни институции и независими организации.

На практика / От теория към практика

Подход от долу нагоре
Използването на изкуството, за да бъде ефективно и овластяващо, трябва конкретно да включва референтната общност чрез процес отдолу нагоре, който е основан на участието.
Публикацията Включване чрез изкуство от МПБ /RSN/ (Мрежа за подкрепа на бежанците) осигурява практически насоки за организации, опитващи се да внедрят включващи арт инициативи, включително инструменти и методология.

Използване на аналитичен и критичен подход
Важно е критично да се анализира и оцени ролята на изкуството, ангажирано с миграцията, като се избягва прекалено ентусиазиран и наивен подход.

Публикацията Всеки иска бежанец на сцената , от ММСПИ IETM (Международна мрежа за съвременно пърформанс изкуство), признава специалната роля на изкуството за включването и овластяването на мигрантите, но също така гледа критично и поставя сериозни въпроси и изисквания към този процес. Въпросите могат да се обобщят по следния начин:
– Помислете „Защо“: Защо този проект и защо вие като организация да го координирате? Дали общността наистина има нужда от него?
– Помислете за „Кой“: Бежанците/ мигриращите хора трябва да бъдат част от процеса на вземане на решения.
– Помислете и за “Какво”: фокусирайте се върху многообразието от теми, не се захващайте само с “най-нашумелите и експлоатирани, като травмите или пътуването на мигранта.
– Измервайте Вашето влияние: оценката е основен елемент за успешния арт проект.
– Мислете за устойчивостта в дългосрочен план още от началото: различните стратегии включват изграждане на разнородни партньорства и включване в мрежи.

Сътрудничество с професионалисти
Използвайте всички видове изкуство: възможностите са безкрайни! Работете съвместно с професионалисти, които ще Ви помогнат да намерите новаторски начини за предаване на посланието Ви към света.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.