Правила за награждаване

НАГРАДИ CLARINET
Европейска награда за информационни кампании на местните власти относно миграцията и интеграцията

1. Информация за проекта

Европейската награда CLARINET за информационни кампании, организирани от местните власти относно миграцията и интеграцията, е част от финансирания от Европейската комисия проект „CLARINET – комуникационни стратегии на местната власт за интеграция в Европейските градове“, споразумение за финансиране номер 821562.

Наградата CLARINET се стреми да повиши осведомеността сред гражданите на ЕС за положителния принос на мигрантите  към техните общности.

Проектът има за цел да:

1) Идентифицира успешни информационни кампании относно миграцията и интеграцията на ниво ЕС, организирани от или от името на местни власти.

2) Насърчи местни гранични органи и власти да осъществяват аргументирани информационни кампании по темата за миграция и интеграция, чрез обучение и подкрепа на работното място.

Проектът ще:

 • развива Европейската награда CLARINET за обществени кампании на местни власти по въпросите на миграцията и интеграцията;
 • произведе „Позитивният набор от истории за миграция и интеграция за местните власти”;
 • приложи 8 обучителни програми за местните власти, с чиято помощ ще покаже как да се говори за миграцията и интеграцията в рамките на местните общности;
 • създаде 8 артистични резиденции в съответните територии;
 • създаде и популяризира 8 комуникационни кампании по темата миграция, които ще се проведат от органите на местната власт, участващи в проекта.

Водеща в проекта CLARINET е общината на Лампедуза и Линоза, която си партнира с конгломерат от 7 други гранични общини (гранични местни власти), 9 граждански организации, работещи в 8 страни членки на ЕС и 2 международни мрежи. В България проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. За повече информация посетете: www.clarinetproject.eu

 

2. Какво е Европейската награда CLARINET

Наградата CLARINET цели да популяризира успешни комуникационни кампании и дейности, осъществявани от или от името на местни власти, показващи как миграцията в Европа може да е от полза за нашето общество.

Наградата CLARINET разглежда миграцията като възможност за среща на хора от различни културни и социални среди. Освен различния, тези хора споделят общи идеи и ценности. Допирните точки на взаимното разбирателство могат да станат основа за хармонично съвместно съществуване, основаващо се както на права, така и на задължения.

Наградата CLARINET ще отличи:

 • подкрепени с факти и доказателства кампании, които използват достоверна и точна статистика, за да подчертаят приноса на мигрантите за Европейското общество;
 • кампании, чиито послания адресират неправилни представи за мигрантите по ясен и аргументиран начин;
 • кампании, базирани на разкази и истории, където се дава гласност на позициите на представители на трети страни (такива които не са граждани на ЕС) особено чрез споделяне на техните лични истории.

 

3. Допустимост

Допустимите кандидати са национални, регионални или местни власти, базирани в някоя от 28-те страни, официални членки на ЕС. Списъка със страните-членки https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-0.

Допустими са институции, които са осъществили  или в момента осъществяват комуникационна кампания на тема „Миграция и интеграция в ЕС“. Допускат се комуникационни кампании и дейности, които се реализира от външни организации, но от името на съответните местни власти.

4. Категории на наградата

Наградата има три основни категории:

·       Уеб и социални медии: комуникационни кампании и дейности, провеждани предимно чрез онлайн канали, като уеб-сайтове и социални мрежи и медии: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram;

·       Традиционни медии: комуникационни кампании и дейности, разпространявани основно по телевизия, радио, печатна преса, както и чрез реклама на открито (билборди, трансперанти и т.н.);

·       Обществени прояви: информационни кампании и инициативи, реализирани най-често чрез изложби, семинари, артистични или спортни прояви.

Кандидатите могат да кандидатстват само в една категория. Кампании, които използват различни канали, трябва да изберат една категория, в която да се състезават.

 

5. Как ще се проведе конкурсът за наградата

Конкурсът се провежда в периода: 1 април 2019 г. –  31 юли 2019 г.

Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр, достъпен на сайта www.clarinetproject.eu в секция  „Разкажете ни за вашата кампания”. След попълването на формуляра, кандидатът следва да приложи:

 • Описание на кампанията, максимум 2,000 знака на английски език, като наблегне на целите, целевата публика, основни дейности, качествени и количествени резултати;
 • Снимки с кратки пояснения на английски език;
 • Линкове към видео/а налични в мрежата с кратки субтитри на англ. език (не са задължителни);
 • Изображения и/или файлове в формат JPG, PNG, EPS, TIFF, PDF с кратки пояснения на английски език.

Файловете се прикачват в един от следните формати .zip или .rar . (максимум 10Mb)

Един кандидат може да участва с повече от една кампания. Една и съща кампания обаче не може да се подава в повече от една категория.

Участвайки в конкурса, кандидатите декларират, че кандидатурата, която са представили е тяхна собствена оригинална творба, както и че приложените материали и съдържание не нарушават авторско право, търговска марка, морални права, права на поверителност или публичност или правата на интелектуална собственост на друго физическо или юридическо лице, както и че трети страни нямат права, интереси, или биха предявили или завели искове към кампанията и свързаните с нея материали.

Колкото по-рано вашите кампании са онлайн, толкова по-голямо внимание ще привлекат, което повишава шансовете им за спечелване на наградата.

Участието в конкурса е безплатно.

 

6. Времеви график

1ви април – 31ви юли 2019 г.: Може да кандидаствате на www.clarinetproject.eu

До 16 август 2019 г. Обявяване на 12-те най-добри кампании

След 16 септември 2019 г. Обявяване на 3-те кампании- победители

През ноември 2019 г.  Церемония по награждаване на победителите на Общото събрание на Европейската коалиция на градовете срещу расизма /ECCAR/

АКТУАЛИЗАЦИЯ: 
До 2 септември 2019 г. Обявяване на 12-те най-добри кампании
След 30 септември 2019 г. Обявяване на 3-те кампании- победители
Церемония по награждаването на Общото събрание на  ECCAR в Барселона.

7. Процедура по подбор и селекция

Всеки кандидат може да събира онлайн гласове за своето предложение на сайта на CLARINET: www.clarinetproject.eu до официалната дата за закриване на гласуването, както е упоменато в чл. 5 и 6 на тези правила.

12 кандидати (4 за всяка категория) с най-много гласове ще се класират на полуфинал.
АКТУАЛИЗАЦИЯ: ПЕРИОДЪТ ЗА ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ ПРОДЪЛЖАВА ДО 31 Август.

През септември 2019 г. жури от представители на партньорските организации и експерти по миграция и публични комуникации, ще избере 3-те най-добри кампании, по една във всяка категория.

Журито ще оценява трите най-добри кампании по следните критерии:

·       уместност и автентичност (основен);
·       включващ подход към всички членове на обществото (33%);
·       включване на гледната точка на представители на трети страни (такива които не са граждани на ЕС)  (33%);
·       оригиналност и иновативен подход (33%).

Решенията на Журито са крайни и обвързващи.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани онлайн на www.clarinetproject.eu до крайната дата посочена в чл. 5 на тези правила. Кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса по електронна поща.

Организаторите си запазват правото да проверяват легитимността и оригиналността на всяка кандидатура, както и идентичността на всеки участник и да дисквалифицира всеки участник, който подава кандидатура, несъответстваща с тези официални правила.

8. Награда

Трите печеливши кампании или инициативи ще бъдат наградени по време на общото събрание на ECCAR (Европейска коалиция на градове срещу расизма), което ще се проведе преди  ноември 2019 г. (https://www.eccar.info/en). ECCAR е инициатива, започната от ЮНЕСКО през 2004 г. за създаване на мрежа от градове, заинтересовани  от обмен на опит, с цел подобряване на техните политики за борба с расизма, дискриминацията и ксенофобията. ECCAR е международна мрежа от градове с общо 134 членове в 23 страни: Великобритания, Турция, Германия, Гърция, Франция, Испания, Молдова, Швейцария, Италия, Македония, Русия, Ирландия, Люксембург, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Норвегия, Латвия, Холандия, Босна и Херцеговина, Унгария. 

Победителите ще имат възможността да представят своите кампании или инициатива пред членовете на ECCAR, като по този начин ще получат една добра възможност да повишат видимостта на тези кампании или инициативи и да заработят в мрежа.

Проектът ще покрие разходите за самолетни билети и настаняване за един представител на всеки победител.

 

9. Лицензен договор

Посредством кандидатурата си за участие в конкурса, всеки кандидат дава разрешение на екипа на проекта CLARINET да възпроизвежда, разпространява или показва записи на материалите, с които кандидатът участва в надпреварата, както и да създава производни творби, свързани с тези материали (със съответната авторска акредитация) във връзка с промотирането на наградите или като част от медийни или публични изяви свързани с проекта, без допълнителни компенсации.

10. По-подробна информация за проекта

За повече информация, моля свържете се с:
Марта Мелони
award@clarinetproject.eu
тел. 0039 051 – 840166

 

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.