Pravila

Evropska nagrada za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji

1. Osnovne informacije o projektu

Evropska nagrada za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji je del evropskega projekta CLARINET – ozaveščanje lokalnih skupnosti za integracijo v evropskih mestih (pogodba o dotaciji št. 821562).

Namen mednarodnega projekta CLARINET je dvigniti ozaveščenost o prispevkih migrantov v državah EU in med prebivalci EU.

Projekt želi:
1) prepoznati in spodbuditi dobre prakse lokalnih skupnosti na področju javnega ozaveščanja o migracijah in integraciji v EU in
2) opolnomočiti obmejne lokalne skupnosti (z usposabljanjem na delovnem mestu) za izvedbo uspešne, na dejstvih temelječe, javne ozaveščevalne kampanje o migracijah in integraciji.

Projektne aktivnosti 

 • Priprava in izvedba razpisa za ˝Evropsko nagrado za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji˝.
 • Izdelava ˝Priročnika na temo migracij in integracije za lokalne skupnosti”.
 • Izvedba osmih programov usposabljanja za lokalne skupnosti o načinih in vsebinah ozaveščanja glede migracij in integracije v njihovem lokalnem okolju.
 • Za projekt vključene lokalne skupnosti organizirati 8 umetniških rezidenc/gostovanj.
 • Oblikovati in promovirati 8 ozaveščevalnih kampanj o migracijah, ki jih bodo izvedle sodelujoče lokalne skupnosti.

Projekt CLARINET vodi Občina Lampedusa in Linosa iz Italije v sodelovanju z različnimi deležniki (7 obmejnih lokalnih skupnosti in 9 organizacij civilne družbe iz osmih držav EU ter 2 mednarodni mreži).

Več informacij lahko dobite na spletnih straneh projekta: www.clarinetproject.eu.

2. Informacija o nagradi CLARINET

Nagrada CLARINET obravnava migracijo kot strukturni pojav, ki je tesno povezan z razlikami v virih in demografskimi razmerami med severom in jugom. Proti migracijam se ne smemo niti boriti niti jih ne smemo poveličevati. Namesto tega jih je treba opazovati, jih skušati razumeti in jih upravljati na način, da preučujemo vzroke in posledice kot tudi izvorne, tranzicijske in ciljne države migracij.

Migracije so kompleksen pojav in za raziskovanje le-tega moramo uporabiti multidisciplinarni pristop, ki vključuje različna področja, kot so kulturne študije (zlasti antropologija, postkolonialne študije, študije spolov), zgodovino, ekonomijo in sociologijo. Poleg tega mora analiza migracij temeljiti na poglobljenem znanju o izvornih in ciljnih državah.

Migracije predstavljajo priložnost za spoznavanje ljudi iz različnih kulturnih in socialnih okolij. Ob številnih razlikah si delimo tudi številne podobnosti, ki so lahko, ob upoštevanju pravic in dolžnosti, temelj za medsebojno razumevanje in skladen način življenja.

Namen nagrade CLARINET je promoviranje uspešnih kampanj, ki so jih izvedli javni organi sami ali druge organizacije v njihovem imenu o pomembnosti migrantov za evropske družbe.

Nagrada CLARINET želi podpreti kampanje, ki poudarjajo prispevke migrantov k evropskim družbam in temeljijo na dokazljivih dejstvih in podatkih (npr. podatki, predstavljeni v t. i. infografiki, ki omogočajo lažjo predstavo in olajšajo odpravljanje zavajajočih predstav). Nagrada podpira tudi uspešne t. i. ˝storytelling˝ kampanje, ki skozi izmenjavo pričevanj na anekdotski način dajejo glas državljanom tretjih držav.

3. Kdo se lahko poteguje za nagrado

Za nagrado se lahko potegujejo nacionalni, regionalni in lokalni organi iz 28 držav članic EU (več podrobnosti o upravičenih državah si lahko ogledate na povezavi (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-0).

Predlogi za nagrado ozaveščevalne kampanje o migracijah in integraciji so lahko ali v teku ali so že bile že zaključene.

Prav tako se lahko za nagrado potegujejo kampanje, ki so jih v imenu lokalnih skupnosti pripravile druge organizacije/institucije.

4. Kategorije nagrad

Nagrada obsega tri glavne kategorije:

 •  spletni in socialni mediji: ozaveščevalne kampanje in dejavnosti, ki se izvajajo oz. so bile izvedene predvsem preko spletnih kanalov, kot so spletne strani, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram itd.;
 • tradicionalni mediji: ozaveščevalne kampanje in dejavnosti, ki se izvajajo oz. so bile izvedene predvsem na televiziji, radiu, tiskanih medijih in oglaševanju na prostem;
 • javne prireditve: ozaveščevalne kampanje in pobude, ki se izvajajo oz. so bile izvedene predvsem preko razstav, delavnic, umetniških ali športnih manifestacij.

Pri prijavi morajo kandidati izbrati samo eno kategorijo. Prijavitelji, katerih kampanje uporabljajo različne kanale, se morajo odločiti, v kateri kategoriji bodo sodelovali.

5. Postopek prijave

Rok prijave za nagrado prične teči s 1. aprilom 2019. Prijave lahko vložite med 1. aprilom 2019 in 31. julijem 2019 (do opolnoči).

Za prijavo na nagrado morajo kandidati narediti naslednje:

 • obiskati spletno stran projekta www.clarinetproject.eu;
 • prenesti dokument ˝Pravila˝ in ga natančno prebrati;
 • iti na zavihek ˝Opiši nam svojo kampanjo˝ na osnovni strani in izpolniti spletno prijavo;
 • naložiti samo eno datoteko v .zip ali .rar – največ 10 MB – ki naj vsebuje:

1) 2000 znakov opisa kampanje z opisom ciljev, ciljnih skupin, najpomembnejših aktivnosti, kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov,
2) fotografije s kratkimi opisi v angleščini,
3) povezave na video vsebine s kratkimi opisi v angleščini,
4) slike in druge datoteke v JPG, PNG, EPS, TIFF, PDF s kratkimi opisi v angleščini.

Priporočamo, da oddate svoje prijave čim prej oz. takoj, ko bo prijava popolna. Prijave, ki bodo prispele prej, bodo več časa javno izpostavljene in tako imele več možnosti za zmago.

Kandidati lahko prijavijo več kampanj. Kampanjo lahko prijavite v samo eni kategoriji.

S prijavo za nagrado kandidati potrjujejo, da je kampanja, ki so jo prijavili, njihovo izvirno delo, da materiali in vsebine ozaveščevalnih akcij ne kršijo avtorskih pravic, blagovnih znamk, moralnih pravic, pravic do zasebnosti/javnosti ali pravic intelektualne lastnine katere koli druge osebe ali organizacije oz. da nobena druga stranka nima pravic do naslova, zahtevka ali interesa v kampanji.

Sodelovanje pri nagradi ni povezano z nobenimi stroški.

6. Časovnica

Med 1. aprilom 2019 in 31. julijem 2019: zbiranje prijav na www.clarinetproject.eu

16. avgusta 2019 – objava 12 izbranih kandidatov za ožji izbor

16. septembra 2019 – razglasitev treh zmagovalcev (eden v vsaki kategoriji)

V novembru 2019 – slovesna podelitev nagrad na zasedanju Generalne skupščine ECCAR (Evropska koalicija mest prosti rasizmu)

OBVESTILO:
2. septembra 2019 – objava 12 izbranih kandidatov za ožji izbor
30. septembra 2019 – razglasitev treh zmagovalcev (eden v vsaki kategoriji)
23. november 2019 – Podelitev nagrad na Generalni skupščini ECCAR v Barceloni

7. Izbirni postopek

Predizbirni postopek

Glasovanje za predloge kampanj bo potekalo na spletni strani projekta CLARINET do uradnega zaključka glasovanja, kot je določeno v 5. in 6. členu tega pravilnika. 12 kandidatov (4 kandidati za vsako kategorijo) z največ glasovi bo uvrščenih v ožji izbor. Med temi bo končno izbiro opravil poseben Odbor.
ACHTUNG: DIE ONLINE-ABSTIMMUNG IST BIS ZUM 31. AUGUST VERLÄNGERT.

Končni postopek

Septembra 2019 bo komisija partnerskih organizacij in strokovnjakov za migracije in javno komuniciranje izbrala najboljšo kampanjo za posamezno kategorijo in tako podelila skupno tri nagrade za kampanje (ena nagrada za vsako kategorijo kampanj).

Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila:
* primernost in avtentičnost (ključno merilo);
* vključujoč pristop vseh članov družbe (33%);
* vključevanje pričevanj državljanov tretjih držav (33%);
* izviren in inovativen pristop (33%).

Odločitve odbora so dokončne in zavezujoče.

Rezultati bodo sporočeni prijaviteljem po e-pošti ter javno objavljeni na spletnih straneh projekta www.clarinetproject.eu do datuma navedenega v 5. členu pravilnika.

Odbor za podelitev nagrade si pridržuje pravico, da preveri upravičenost in pristnost vseh prijavljenih kampanj.

Odbor za podelitev nagrade si pridržuje pravico, da preveri zakonitost in izvirnost vsake prijave in identiteto vsakega prijavitelja in izloči iz postopka vsako prijavo ali prijavitelja, ki ni skladna s pravilnikom razpisa.

8. Nagrada

Nagrade za tri zmagovalne kampanje oz. pobude bodo podeljene na generalni skupščini ECCAR (Evropska koalicija mest proti rasizmu), ki bo potekala pred novembrom 2019 (https://www.eccar.info/en). ECCAR je pobuda, ki jo je leta 2004 sprožil UNESCO za vzpostavitev mreže mest, ki se zanimajo za izmenjavo izkušenj, za izboljšavo svojih politik za boj proti rasizmu, diskriminaciji in ksenofobiji. ECCAR je mednarodna mreža mest, ki šteje 134 članic v 23 državah (Velika Britanija, Turčija, Nemčija, Grčija, Francija, Španija, Moldavija, Švica, Italija, Makedonija, Rusija, Irska, Luksemburg, Avstrija, Finska, Švedska, Ciper, Norveška, Latvija, Nizozemska, Bosna in Hercegovina in Madžarska).

Zmagovalci bodo imeli priložnost predstaviti svojo kampanjo pred člani ECCAR ter tako imeli še dodatno priložnost za povečanje prepoznavnosti svoje kampanje ter mreženje.

Projekt bo kril stroške letov in nastanitve za enega predstavnika vsakega zmagovalca.

9. Licenca

S prijavo na nagrado prijavitelj pooblašča in dovoljuje projektu CLARINET, da reproducira, distribuira ali prikazuje kampanjo in poustvarja kampanjo iz prijave (z akreditacijo avtorja) z namenom promocije nagrade ali kot del medijskih oziroma javnih dogodkov v sklopu projekta, brez dodatnih nadomestil oz. kompenzacije.

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Ga. Marta Meloni
E-pošta: award@clarinetproject.eu
Tel.: +39 051 840 166© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.